بیوشیمی

منابع
بیوشیمی عمومی، شهبازی ملک نیا 

فهرست
آب و نقش زیستی آن
کربوهیدرات ها
لیپیدها
اسیدهای آمینه 
پپتید ها و پروتئین ها
ساختمان شیمیایی و نقش اسید های نوکلئیک


0 comments:

همکاری با ما-حریم خصوصی-تماس با ما
Design By: Bioprocess.ir